در گوشم زمزمه میشود

             در گوشم زمزمه میشود و نگاهت در ذهن مجسم

             ولی من تو را میخواهم ، نه خیالت را . . .

/ 2 نظر / 23 بازدید
م

کاش میدانستی ان کس که در تو امید به زندگی را پرورش میداد خودش محتاج قطره ای از باران محبت بود!