وقتی که دیگر نبود

 وقتی که دیگر نبود

من به بودنش نیاز مند شدم.

وقتی که دیگر رفت    

من به انتظار آمدنش نشستم.

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست داشته باشد.

من او را دوست داشتم.

وقتی که او تمام کرد.

من شروع کردم

وقتی او تمام شد.

من آغاز شدم

چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن 

مثل تنها مردن 

و چه سخت است تنها شدن

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 20 بازدید