دو خط موازی

دو خط موازی یکدیگر را می بوسند اگر پای عشق در میان باشد از فاصله چه می گویی؟؟

دو خط موازی به هم می رسند؟

اگر یکی از آنها بشکند خواهد رسید

ولی من شکستم .... هم خودم و هم غروروم را ....پس چرا به او نرسیدم؟

به گمانم او هم به سمت کسی دیگر شکست بود

/ 0 نظر / 20 بازدید