به شوق تو

درروزی آرام
همچو شبنم روی برگ درخت
باغچه خانه مان
در روزی آرام
در آرزوی دیدنت
نشسته ام
چشمان با طراوتم با اشک های دلتنگی ام

پاک
وبر چهره زیبای تو دوخته ام!
پرنده زیبای من           ای ترانه زندگی
به راستی با آن همه دلبستگی
با کدام تاب و توان         دل از تو بر کنم؟

/ 0 نظر / 19 بازدید