باهـــرکــه نشستیــم

باهـــرکــه نشستیــم،دل او نشکستیــم

برجــام مــی و میـــکده مـــردانه نشستیــم 

هرچـند کــه این جـــام پرازجــور و جفا بــود                             

خوردیــم،ولــی حرمت ســاقــی نشکستیــم

/ 0 نظر / 20 بازدید