خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است

خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است

  که بیشـــتر از خـــودش

 تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد

...

 و

  بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو

  هیـــــ♥ــــــچ نخواهد

  و

  تــــــ♥ــــو ...

  برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ...

/ 0 نظر / 20 بازدید