مسکین

 غافل ز من مسکین  تنها شده ایی ای دل 

در شهر خراباتی رسوا شده ایی ای دل 

آهنگ  سفر داری  رو سوی کجا    داری 

در جمع عزیزانت  منها شده ایی ای دل

در کالبد مرداب  افسانه عشق و مرگ 

چون فاش نمی گویند پیدا شده ایی ای دل 

من در ره میخانه  تو مست ز غمخانه  

در جام که  افتادی زیبا شده ایی ای دل 

پیوند بتان دیدم  در خرقه مینایی

از دیده نهان گشتی  مینا شده ایی ای دل 

شمع مزارت کو عیش نهانت کو 

در دام که افتادی بی پا شده ایی ای دل 

 احمد پابمرد
/ 0 نظر / 8 بازدید