روزی که برای اولبن بار

روزی که برای اولین بار بهش گفتم دوستت دارم و عاشقت شدم

خندید و گفت باور ندام

گفت دلیلت برای دوست داشتن من چیست؟

گفتم عشق دلیل ندارد . تو هرچه باشی من تازنده ام تو ردا می پرستم...گفتم مجنون که عاشق لیلی شد از او پرسیدن چرا عاشق لیلی شدی؟

ولی زهرا نخواستتتتتتتتتتتتت بفهمدددددد

حالا دیگه از کنارم رفته کنارم نیست دیگه  و من رو با عشقی تنها گذاشت و رفت که روز به روز داره شعله ور تر میشه

باز هم می گویم زهرا جانم و برای دوست داشتنت هیچ دلیلی ندارممم همانطور که تو برای رفتنت هیچ دلیلی نداری

/ 0 نظر / 19 بازدید