در سرزمین من

در سرزمین من کسی بوسه فرانسوی بلد نیست...


اینجا مثل آلمان پل عشق ندارد


از گل رز هلندی هم خبری نیست..


اینجا عشق یعنی اینکه بخاطر چشم های دور و برت


معشوقت را فقط از پشت گوشی


بوسیده 
باشی.

/ 0 نظر / 19 بازدید